Algemene Voorwaarden Consumenten

Artikel 1. Algemeen
1.1. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
1.2. Voor bedrijven, instellingen en natuurlijke personen, die handelen in de uitoefening van beroep of bedrijf, gelden onze Algemene Voorwaarden Niet-Consumenten.
1.3. De verkoper is Antiquariaat de Kloof, Limmerick 7, 1046 AR Amsterdam, hierna te noemen ondernemer.
1.4. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.

Artikel 2. Het aanbod
2.1. Het aanbod is vrijblijvend en geschied onder voorbehoud van beschikbaarheid en aanvaarding door ondernemer.
2.2. De boeken verkeren in goede tot zeer goede staat, tenzij anders beschreven. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
2.3. Elk aanbod bevat de navolgende informatie, zodat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft: de prijs inclusief belastingen; de verzendkosten, de mogelijkheid tot recht van retour binnen 14 dagen en de wijze van betaling.

Artikel 3. De overeenkomst
3.1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod door het plaatsen van een bestelling via internet, email, fax of brief.
3.2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.
3.3. De ondernemer behoudt ten alle tijde zich het recht voor om de overeenkomst niet aan te gaan en daardoor is hij gerechtigd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
3.4. De ondernemer zal bij levering van het product aan de consument de volgende informatie schriftelijk meedelen :
- het postadres en emailadres van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
- de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
- de in artikel 2 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt voor de uitvoering der overeenkomst;

Artikel 4. Recht van retour
1. De consument heeft de mogelijkheid tot recht van retour binnen 14 dagen. Deze termijn gaat in op de dag na bezorging van het boek aan het leveradres van de consument.
2. Tijdens deze termijn is de consument gehouden zorgvuldig om te gaan met het boek en de verpakking. Hij zal het boek slechts in die mate uitpakken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het boek wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het boek in de originele staat en verpakking, maar in ieder geval zeer goed verpakt, aan de ondernemer retourneren op bovenstaand adres.

Artikel 5. Kosten in geval van retour
5.1. Indien de consument gebruik maakt van zijn recht van retour, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
5.2. Indien de consument een bedrag vooruitbetaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag, zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de ontvangst van het boek, terugbetalen, Evt, kosten van terugzending (bijv. terugzending onder rembours), die door de ondernemer wordengemaakt, zijn van teruggave uitgesloten.

Artikel 6. De prijs
6.1. Alle genoemde prijzen zijn inclusief BTW.

Artikel 7. Levering
7.1. De ondernemer is zorgvuldig bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van boeken.
7.2. Als plaats van levering geldt het leveradres dat de consument bij zijn bestelling aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
7.3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 3 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen binnen 30 dagen uitvoeren.
7.4. Het risico van beschadiging en/of vermissing van boeken berust tot het moment van bezorging aan de consument bij de ondernemer. De ondernemer sluit aansprakelijkheid uit voor beschadiging en/of vermissing indien er achteraf sprake blijkt te zijn geweest van fouten in het leveradres, of een leveradres buiten de EU. De verzending van boeken naar adressen van derden, zoals bedrijven, organisaties en instellingen geschied alleen voor risico van de consument.

Artikel 8. Betaling
8.1. Bestellingen van consumenten moeten vooruitbetaald worden, slechts in bepaalde gevallen kan op rekening geleverd worden. De door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen dertig dagen na bezorging van het boek.
8.2. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
8.3. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de kosten in rekening te brengen. De kosten voor een eerste aanmaning na dertig dagen zijn Euro 4.50.
8.4. Indien zestig dagen na bezorging de door de consument verschuldigde bedragen niet zijn betaald, kan de vordering in handen van een incassobureau worden gesteld.

Artikel 9. Eigendomsvoorbehoud.
9.1. Totdat volledige betaling heeft plaatsgevonden, blijven de door de ondernemer geleverde boeken eigendom van de ondernemer.

Artikel 10.
10.1 Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
10.2 Eventuele geschillen worden uitsluitend voorgelegd aan de Rechtbank te Amsterdam.


Algemene Voorwaarden Niet-Consumenten

Artikel 1. Algemeen
1.1. Koper: bedrijven, instellingen en natuurlijke personen, die handelen in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst aangaat met de ondernemer;
1.2. Voor consumenten, natuurlijke personen, die niet handelen in de uitoefening van beroep of bedrijf, gelden onze Algemene Voorwaarden Consumenten.
1.3. De verkoper is Antiquariaat de Kloof, Kloveniersburgwal 44, te 1012 CW Amsterdam, hierna te noemen ondernemer.
1.4. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst tussen koper en ondernemer.

Artikel 2. Het aanbod
2.1. Het aanbod is vrijblijvend en geschied onder voorbehoud van beschikbaarheid en aanvaarding door ondernemer.
2.2. De boeken verkeren in goede tot zeer goede staat, tenzij anders beschreven. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
2.3. Elk aanbod bevat de navolgende informatie, zodat voor de koper duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft: de prijs inclusief belastingen; de verzendkosten, de mogelijkheid tot recht van retour binnen 14 dagen en de wijze van betaling.

Artikel 3. De overeenkomst
3.1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de koper van het aanbod door het plaatsen van een bestelling via internet, email, fax of brief.
3.2. Indien de koper het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.
3.3. De ondernemer behoudt ten alle tijde zich het recht voor om de overeenkomst niet aan te gaan en daardoor is hij gerechtigd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
3.4. De ondernemer zal bij levering van het product aan de koper de volgende informatie schriftelijk meedelen:
- het postadres en emailadres van de ondernemer waar de koper met klachten terecht kan;
- de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de koper van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
- de in artikel 2 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de koper heeft verstrekt voor de uitvoering der overeenkomst;

Artikel 4. Recht van retour
4.1. De koper heeft, na toestemming van de ondernemer, de mogelijkheid tot recht van retour binnen 14 dagen indien het geleverde boek niet aan de beschrijving voldoet of ernstig defect is. Deze termijn gaat in op de dag na het moment van bezorging aan de koper van het boek.
4,2. Tijdens deze termijn is de koper gehouden zorgvuldig om te gaan met het boek en de verpakking. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het boek in de originele staat en verpakking, maar in ieder geval zeer goed verpakt, aan de ondernemer retourneren op bovenstaand adres.

Artikel 5. Kosten in geval van retour
5.1. Indien de koper gebruik maakt van zijn recht van retour, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
5.2. Indien de koper een bedrag vooruitbetaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag, zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de ontvangst van het boek, terugbetalen, Evt, kosten van terugzending (bijv. terugzending onder rembours), die door de ondernemer wordengemaakt, zijn van teruggave uitgesloten.

Artikel 6. De prijs
6.1. Alle genoemde prijzen zijn inclusief BTW.

Artikel 7. Levering
7.1. De ondernemer is zorgvuldig bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van boeken.
7.2. Als plaats van levering geldt het adres dat de koper bij de bestelling aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
7.3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 3 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen binnen 30 dagen uitvoeren.
7.4. Het risico van beschadiging en/of vermissing van boeken berust tot het moment van bezorging aan de koper bij de koper,

Artikel 8. Betaling
8.1. De door de koper verschuldigde bedragen dienen te worden voldaan binnen dertig dagen na bezorging van het boek.
8.2. De koper heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
8.3. In geval van wanbetaling van de koper heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de kosten in rekening te brengen. De kosten voor een eerste aanmaning na dertig dagen zijn Euro 4.50
8.4. Indien zestig dagen na bezorging de door de koper verschuldigde bedragen niet zijn betaald, kan de vordering in handen van een incassobureau worden gesteld.

Artikel 9. Eigendomsvoorbehoud.
9.1. Totdat volledige betaling heeft plaatsgevonden, blijven de door de ondernemer geleverde boeken eigendom van de ondernemer.

Artikel 10.
10.1 Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de koper waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
10.2 Eventuele geschillen worden uitsluitend voorgelegd aan de Rechtbank te Amsterdam.


Conditions of sale (english summary).

Books are in a very good condition, unless otherwise described.
Please order through the Antiqbook order form, we try to process your order within 3 working days.
Our prices are in EURO. Books are subject to prior sale. Offers made by the seller are free of any obligation.
Prepayment is required, except in certain cases.
Shipping of books outside the EU, to commercial and institional addresses, and to other third parties is at buyers risk.
Return policy: consumers are allowed to return the book within 14 days after reception of the book (with prior notification).

Orders have to be prepaid, except orders from libraries.

This is a brief summary of our conditions of sale, the Dutch text above is decisive.
All disputes which may arise are subject to Dutch law. In such a case Amsterdam, The Netherlands will be the place of jurisdiction.

Boeken zoeken

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Winkelwagen 0

Uitgebreid zoeken

  • Conditions of sale